Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Gmina Rejowiec Fabryczny to jedna z gmin biorących udział w I fazie realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich.

Zakres przedmiotowy prac wyznaczają: 1. Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z 30.09.2016 r. nr XXI/128/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  o numerach ewidencyjnych 219/4 i 219/6 z obrębu Kanie-Stacja w Gminie Rejowiec Fabryczny. 2. Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z 30.09.2016 r. nr XXI/129/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  o numerach ewidencyjnych 17, 180, 181, 183, 184,185/1, 185/2, 186, 187, 188, 345  z obrębu Gołąb w Gminie Rejowiec Fabryczny. 3. Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z 30.09.2016r. nr XXI/134/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 240/19, 240/20, 240/21, 240/22, 457, 464, 102, 103, 223, 455/ 1 z obrębu Kanie  w Gminie Rejowiec Fabryczny. 4. chwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z 30.09.2016r. nr XXI/138/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 338, 339, 340 z obrębu Liszno-Kolonia w Gminie Rejowiec Fabryczny.

 Obszary te, to głównie niezabudowane lub częściowo zabudowane tereny rolne. W wyniku wniosków złożonych przez właścicieli przedmiotowych nieruchomości Gmina Rejowiec Fabryczny zamierza przeznaczyć obszary te pod tereny: potencjalnej aktywności gospodarczej, turystycznej  i agroturystycznej, zabudowę zagrodową i jednorodzinną, zalesienia, farmę fotowoltaiczną, elektrownię wiatrową, obszar występowania surowców oraz stawy rybne.  Z racji rolniczego charakteru gminy, uwzględniając potrzeby rozwoju gospodarstw rolnych, występowania zasobnych złóż piasku, a także korzystnej lokalizacji przedmiotowego terenu  w sąsiedztwie dróg oraz istniejącej zabudowy, działania tutejszego samorządu ukierunkowane są na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanych obszarów i umożliwienie zainteresowanym lokowanie swoich siedlisk i usług na wskazanych terenach.

Powrót